Sinterklaasje, bon, bon, baasje


Sinterklaasje! Bon bon baasje
Geef me een stukje spikkelaasje
Geef me een stukje zoete koek
Sinterklaas, die is zoo zoet


Meer sinterklaasliedjes op
sinterklaasliederen.nl